KÖPVILLKOR

MEDDELANDE OM KÖPVILLKOR

Tack för att du valt GenY Media AB och Ung&Driven+ för att bygga ut ditt nätverk och utveckla dig själv.

Avtalets Villkor:

Avtal ingår mellan Företaget och Klienten (Härefter kallad‘’Parterna’’) och träder i kraft med omedelbar verkan vid köp av Ung&Driven+. Avtalet fortsätter tills Klienten avslutar sitt medlemskap. Klienten förstår att som programmet är utformat kan upplevelse och resultat för varje enskild klient variera i betydande grad. Klienten samtycker härmed att följa de riktlinjer och tillvägagångssätt som anges i kontraktet som ett villkor för att ingå i ett avtal.Klienten och företaget är enade om följande:

1. Tjänsterna

Tjänsterna delas in i:

ungochdriven+ discord community, 4 mindset sessions samt jobbmöjligheter.

2. Kompensation och Betalning

A. Det totala beloppet för Ung&Driven+, beskrivet i avsnitt 1, belastas klienten 125 (hundratjugofem) SEK inklusive moms vid ingång i Ung&Driven+

3. Ägarskap och Material

Företaget behåller alla kreativa rättigheter till allt originalmaterial, data, och liknande, producerat av Företaget, som beskrivet i kontraktet. Alla tjänster och programvara som brukas av Klienten är för alltid Företagets egendom. Klienten har under inga omständigheter äganderätt eller distributionsrätt på material eller programvaran som ingår i programmet. Klienten godkänner att Företaget kan använda och modifiera existerande Material till Klientens fördel och att Klienten inte har några rättigheter till detta material.

4. Egen Information och användning av material

A. Med undantag av det som är angett i detta avtal, ska all information som delas mellan parterna, anses som konfidentiell och proprietär information. Sådan konfidentiell information inkluderar, utan begränsning, information om marknadsföring, säljprogram, säljvolym, sälj konvertering, säljmetoder och processer, sälj förslag, produkter, tjänsterna, leverantörer, kundlistor, handböcker, sälj manus och skript, telemarketing skript, namn på investerare, kundinformation, driftprocesser, riktlinjer för prissättning, strategiska planer, immateriell egendom, information om en parts anställda och annan konfidentiell information eller proprietär information som tillhör eller är relaterat till partsanställda. Den mottagande parten erkänner och samtycker till att i alla processer för att verkställa detta avtal kommer det att antas att den skyddande information utgör skyddade affärshemligheter, och att den mottagande parten kommer att bära bördan för att bevisa att någon del av den skyddade informationen är offentlig, eller med rätta, känd och avslöjad av den mottagande parten. Parterna, deras anställda, dotterbolag, ombud och konsulter samtycker till att skydda all konfidentiell information, oavsett när eller hur den blir offentliggjord, i strikt förtroende och till och med inte mindre än sin egna omsorg de visar för sin egna konfidentiella och skyddade information. Parterna garanterar och representerar graden av omsorg som avses här är riktigt och Parterna kommer att vidta alla åtgärder som anses rimliga eller nödvändiga för att bevara sådan konfidentiell information.

B. Inget i detta avtal ska förbjuda eller begränsa mottagarnas bruk av information som kan demonstreras som: (a) tidigare känt för den mottagande parten, (b) oberoende utvecklas av den mottagande parten, (c) förvärvat från en tredjepart som inte är offentliggjord av den avslöjade parten, eller (d)förvärvat genom offentliga områden utan brott mot den mottagande parten i detta avtal.

C. Licens. Klienten ger företaget en begränsad, icke-överförbar, icke-exklusiv licens till att kopiera, bruka, lagra, sätta upp, offentligt visa, offentligt utföra och överföra alla handelsnamn, varumärken, servicemärken, upphovsrätt, innehåll, text, bilder, programvara, funktionalitet, sida och annan design och layout, media och annat material däri och enbart i samband med skapande av kampanj och direktmarknadsföring i enlighet med detta avtal. Bortsett från som specifikt angivits, ska parterna, deras anställda, dotterbolag, ombud, konsulter inte offentliggöra någon konfidentiell information utan skriftligt samtycke från den andra parten. I tillägg ska ingen av Parterna använda den konfidentiella informationen till något annat syfte än syften relaterat till deras affärsrelationer som beskrivits i detta avtal. I händelse av att den mottagande parten krävs enligt tillämpad lag, regel, reglering eller rättsligt beslut från domstol, myndighet eller myndighets kommission, i att avslöjat konfidentiell information, förstår den mottagande parten att den avslöjade parten kanske vill ansöka om en lämplig skyddsorder eller vidta åtgärder för att skydda sekretessen för sådan information. Följaktligen accepterar den mottagande parten kommer att meddela den avslöjade parten omedelbart en sådan begäran

D. Kundportfölj. Klienten samtycker att Företaget har rättighet till att använda material som skapats i enlighet med detta avtal till företagets portfölj, exempelvis, självreklam, inkluderat reklam för Företagets verksamhet, inkluderat och utan begränsning - facebook eller instagram, eller vilken som helst annan social media plattform. Företaget förbehåller sig rätten att lagra inspelningar från mentorskap och säljsamtal för intern utbildning samt utbildnings material till kursen. I fall där klienten vill utesluta specifikt material från publicering i enlighet med detta avsnitt, eller för att begränsa tidsperioden för sådan publicering, kan Företaget och Klienten ingå skriftligt samtycke till en sådan begränsning.

E. Rättsmedel. Parterna erkänner att den utväxlade konfidentiella informationen är värdefull och unik, och att utlämning i strid med detta avtal kommer resultera i skada för den negativt berörda parten, för vilka ekonomiska skador i sig kommer vara otillräckliga. Följaktligen är parterna överens om att den parten som har berörts negativt, ska ha rätt till att omedelbart söka rättsliga åtgärder i händelser av brott har inträffat eller vid händelse av ett hot om avtalsbrott.

F. Klientens inloggningsinformation är personlig och kan inte delas eller skickas till någon annan. Företaget kommer att ge en (1) licens för varje betalande användare i programmet. Om Klienten delar inloggningen med någon annan som inte är kund hos företaget, blir Klientens licens raderad och Företaget fakturerar Klienten en extra kostnad för missbruk av Licens.

5. Ansvarsbegränsning

Företaget är inte ansvariga för oavsiktliga skador, följder, indirekt eller speciella skador, förlust av vinst eller affärs störningar orsakade eller påstådda orsakade av användandet av program eller mentorskaps tjänster. Klienten samtycker till att i händelsen av att det visar sig att företaget är ansvarig för sådan förlust ärKlientens enda krav begränsat till återbetalning av betalning som gjorts av Klienten för utförda tjänster minus kostnader som betalats tillunderleverantörer eller tredje parter.Företaget ansvarar inte för fel orsakade av fel eller ofullständig information som Klienten levererat till Företaget. Klienten godkänner också att inte söka ersättning utöver de avtalade begränsningar direkt eller indirekt genomstämningar från eller mot andra parter. Företaget ska inte hållas ansvarig överKlienten för eventuella kostnader, skador eller förseningar på grund av orsaker utanför deras kontroll, uttryckligen ingår utan begränsningar, okända platsegenskaper; förändringar i policyn, förändringar i servicevillkor.

6. Kommunikation

Klient samtycker att kommunikationen skall ske genom discord-gruppen och e-postadressen som skall användas är contact@genymedia.se . Om Klienten önskar övrig kommunikation bör Klienten skicka ett mail till Företaget för att planlägga sådan. Företaget kommer samarbeta med Klienten för att finna en lösning. Företaget svarar vanligtvis på e-post inom 48 timmar med undantag helger och vanliga helgdagar.

7. Ångerätt

Ångerrätten är definierad efter lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler(SFS 2005:59). Ångerfristen är 14 dagar och börjar gälla vid avtalsingående. Ansvaret ligger hos Klienten att framhäva eventuellt bruk av ångerrätt innan 14dagar skriftligt genom mail till contact@genymedia.se

8. Hela avtalet

Detta avtal mellan parterna ersätter samtliga tidigare avtal, skriftliga och muntliga, och kommer inte kunna ändras med undantaget av att ett nytt skriftligt avtal undertecknas av båda parterna.

‍9. Tvister, Tolkning och tillämpning

Samtliga tvister mellan parterna skall så gott som möjligt lösas genom vänlig dialog. Där en sådan lösning inte uppnås, kan tvisten bringas inför branschens reklamationsnämnd eller allmänneliga domstolar, såvida parterna inte är eniga om att lösa tvisten genom skiljeförfarande. Parterna förstår och är överens om att konstruktionen och tolkningen av detta avtal är under lagstiftningen i staten Sverige. I händelsen av att en av parterna måste vidta rättsliga åtgärder för att verkställa detta avtal, är Parterna överens om att rätten för sådan handling ska vara domstol i Sverige.